img กลับสู่หน้าหลัก

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

1. การขอยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับผู้ซื้อ ทำอย่างไร?

ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • • ลูกค้าต้องอยู่ในสถานะการลงชื่อเข้าใช้ในระบบ bigthailand

 • • ไปที่หน้าแรกของ bigthailand > คลิก (มุมบนด้านขวามือ) > คลิก "คำสั่งซื้อของฉัน"

 • • ใส่ข้อมูลเลขคำสั่งซื้อ ในช่อง "ค้นหาด้วยหมายเลขคำสั่งซื้อ" หรือ คลิกที่แถบเมนู "คำสั่งซื้อ" ระบบจะแสดงคำสั่งซื้อทั้งหมด เพื่อค้นหารหัสคำสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิก

 • • คลิก "ยกเลิกคำสั่งซื้อ" สำหรับรายการที่ต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • • ระบบจะแสดงหน้าต่างการยืนยันการยกเลิกสินค้า เพื่อให้ลูกค้าระบุเหตุผลการยกเลิกและการคืนสินค้า พร้อมแสดงความคิดเห็นในการยกเลิกสินค้า

 • • คลิก "ยกเลิก" เพื่อยกเลิกคำสั่งการขอยกเลิกสินค้า หรือ คลิก "ตกลง" เพื่อยืนยันคำสั่งการยกเลิกสินค้า

 • • ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันการยกเลิกคำสั่งซื้อทาง SMS หรือ อีเมล เพื่อยืนยันคำสั่งการยกเลิกสินค้าจากทาง bigthailand (ช่องทางการการรับแจ้งเตือนในขั้นตอนการซื้อสินค้า)

 • • คลิกที่แถบเมนู "ยกเลิก หรือ ขอคืนสินค้า/เงิน" จะแสดงรายการรหัสคำสั่งซื้อที่ทำการยกเลิกคำสั่งซื้อสำเร็จ โดยสถานะจะแสดงคำว่า "ยกเลิก"

ทั้งนี้ หากคำสั่งซื้อของคุณอยู่ในสถานะต่อไปนี้จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้

 • - พร้อมจัดส่ง/เข้ารับ (Ready to Ship)

 • - สินค้าอยู่ระหว่างในระหว่างการจัดส่ง (In Transit)

 • - จัดส่งสำเร็จแล้ว (Delivered)

 • - รับสินค้าแล้ว (Received)

 • - คืนสินค้า (Refunded)

 • - เสร็จสมบูรณ์ (Completed)

2. การขอยกเลิกคำสั่งซื้อโดยผู้ขาย

 • • หากผู้ขายไม่กดตอบรับ หรือยืนยันคำสั่งซื้อ ของคุณภายใน 48 ชั่วโมง ทำการ ทาง Bigthailand จะทำการติดต่อไปทางผู้ขายเพื่อพิจารณาคำสั่งซื้อหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อนี้

 • • ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ไม่ว่าท่านจะได้ชำระเงินค่าสินค้า และ/หรือ บริการแล้ว หรือสัญญาได้เกิดขึ้นแล้วหรือไม่ ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่สินค้ามีจำนวนจำกัด ข้อมูลของสินค้าผิดพลาด หรือค่าสินค้าที่แสดงคลาดเคลื่อน โดย bigthailand จะดำเนินการส่ง SMS หริอ อีเมลแจ้งให้คุณทราบถึงการปฏิเสธหรือการยกเลิกดังกล่าว และเราจะคืนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่ง (ถ้ามี) ให้ท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ระยะเวลาการ คืนเงินอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบการชำระเงินที่คุณเลือก

 • ทั้งนี้ หากคำสั่งซื้อของคุณอยู่ในสถานะต่อไปนี้จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้

 • - พร้อมจัดส่ง/เข้ารับ (Ready to Ship)

 • - สินค้าอยู่ระหว่างในระหว่างการจัดส่ง (In Transit)

 • - จัดส่งสำเร็จแล้ว (Delivered)

 • - รับสินค้าแล้ว (Received)

 • - คืนสินค้า (Refunded)

 • - เสร็จสมบูรณ์ (Completed)

3. การขอยกเลิกสินค้ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่

• หากสินค้าที่คุณต้องการยกเลิก มีสถานะการจัดส่งอยู่ในระหว่าง "รอการชำระเงิน" ถึง "คำสั่งซื้อตกลงแล้ว" จะไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการยกเลิกสินค้าดังกล่าว โดย bigthailand จะทำการคืนเงินค่าสินค้า ค่าจัดส่ง(ถ้ามี) รวมถึงค่าบริการติดตั้ง (ถ้ามี) เต็มจำนวนตามที่จ่ายจริง

4. การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ

 • • คำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินแล้ว ถือเป็นสัญญาการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถกระทำการใดๆเพื่อเปลี่ยนแปลงสินค้า การบริการ การขนส่ง หรือเงื่อนไขใดๆที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ โดยมิได้รับความยินยอมจาก bigthailand

 • • ทาง bigthailand ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบ ต่อคำสั่งซื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้รับความยินยอม

 • • การรับประกันของ bigthailand ต่อคำสั่งซื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้รับความยินยอม จะถือเป็นที่สิ้นสุดทันที

5. การยื่นร้องขอเพื่อขอคืนสินค้า

การคืนสินค้าคืออะไร?

 • • เมื่อผู้ซื้อทำการซื้อสินค้ากับผู้ขายบน bigthailand คุณสามารถขอสินค้าได้ตามเงื่อนไขในการคืนสินค้าที่ bigthailand ได้ทำการกำหนดไว้ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากได้รับสินค้า อ้างอิงจากสถานการณ์การจัดส่งของผู้ให้บริการขนส่งในขณะนั้น

 • • หากเกินระยะเวลาดังกล่าวทาง bigthailand ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำร้องคืนสินค้าในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้ซื้อสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเงื่อนไขการคืนสินค้ากับทางผู้ขายภายหลัง 7 วันได้โดยตรง(เงื่อนไขการคืนสินค้าขึ้นอยู่กับผู้ขายแต่ละราย)

เงื่อนไขการคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • กรณีคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าชำรุด จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือสีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ หรือสินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย

 • - สินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งสินค้าคืนด้วยตนเอง ผ่านทางผู้ให้บริการขนส่งที่น่าเชื่อถือ และผู้ซื้อสามารถนำหลักฐานใบเสร็จค่าส่ง ไปดำเนินการเคลมเงินคืนจากผู้ขาย

 • - สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ผู้ขายจะให้ความช่วยเหลือในการขนส่ง และรับผิดชอบค่าจัดส่งโดยผู้ซื้อสามารถตกลงนัดหมายวันเข้ารับสินค้ากับผู้ขายได้โดยตรง

 • * ทั้งนี้เงื่อนไขความรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ขาย ผู้ซื้อและผู้ขายควรตกลงให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ

 • ** กรณีผู้ขายตกลงกับผู้ซื้อที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่ง และผู้ขายจะตกลงนัดหมายวันเข้ารับสินค้ากับผู้ซื้อเองได้โดยตรง

 • กรณีคืนสินค้าเนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ

 • - สินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งคืนด้วยตนเอง ผ่านทางผู้ให้บริการขนส่งที่น่าเชื่อถือ และผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่ง

 • - สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงร่วมกันเอง โดยผู้ขายอาจจะให้ความช่วยเหลือในการขนส่ง แต่ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่ง

 • หมายเหตุ : หากใช้บริการ Big Thailand ทีม Logistic คิดค่าดำเนินการเพิ่ม 100 บาทต่อเครื่อง เช่น ขาไปรับสินค้าคืนจากผู้ซื้อมาที่ผู้ขาย ค่าขนส่ง 500 + ค่าดำเนินการ 100 = 600 บาท และ ขารับจาก ผู้ขายไปให้ผู้ซื้อ ค่าขนส่ง 500 + ค่าดำเนินการ 100 = 600 บาท

 • การคืนสินค้า: ผู้ซื้อสามารถขอคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขในการคืนสินค้าที่ bigthailand กำหนดไว้เท่านั้น โดยผู้ซื้อต้องแจ้งคำร้องขอคืนสินค้าให้ bigthailand ทราบภายในระยะเวลา 7 วันทำการเท่านั้น หลังจากได้รับสินค้า และต้องให้ข้อมูล ได้แก่

 • - หมายเลขคำสั่งซื้อ

 • - รหัสสินค้า ชื่อสินค้า

 • - สาเหตุการคืนสินค้า

 • - รูปถ่ายหรือคลิปวีดีโอของบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ

 • - รูปถ่ายหรือคลิปวีดีโอของสินค้าที่ต้องการคืน

 • - ช่องทางการติดต่อที่สามารถติดต่อลูกค้าได้

 • - ข้อมูลเพิ่มเติมที่ bigthailand อาจร้องขอ

 • สภาพของสินค้าที่คืน:

 • - ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

 • ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า:

 • - ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า ในกรณีที่ผู้ขายและผู้ซื้อมีข้อขัดแย้งระหว่างกันเกี่ยวกับผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า bigthailand อาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

6. เหตุผลในการคืนสินค้า

 • • สินค้ามีตำหนิ หมายถึง สินค้าที่เสียหายทางกายภาพ เช่น บุบ มีตำหนิ เมื่อส่งถึงมือลูกค้าและ/หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด เป็นต้น โดยมีเงื่อนไขว่า สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

 • • สินค้าผิด/ไม่ถูกต้อง หมายถึง สินค้าได้รับมีความแตกต่างจากหรือไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าบนหน้าเว๊บไซต์ โดยมีเงื่อนไขว่า สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้ลูกค้าดูรายละเอียดสินค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า) และสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและอุปกรณ์เสริม

 • • สินค้า/อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ รวมทั้งสินค้าไม่สามารถใช้การได้ หมายถึง อุปกรณ์ ชิ้นส่วนสินค้าสูญหายหรือได้ไม่ครบ รวมทั้งฟังก์ชันการใช้งานไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ในคู่มือสินค้า โดยมีเงื่อนไขว่า สามารถลองสินค้าได้แต่ต้องทำการแจ้งและส่งคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่รับสินค้า และสินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

 • • สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ หมายถึง สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่โฆษณา เช่นรูปของแถม ลักษณะสินค้า ลวดลาย วัสดุที่ใช้ และอื่นๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้งาน โดยมีเงื่อนไขว่า สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน และสินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

 • • สันนิษฐานว่าสินค้าถูกใช้งานมาแล้ว หมายถึง สินค้ามีร่องรอยการถูกใช้งานมา หรือสันนิษฐานว่าเป็นสินค้ามือสอง ซึ่งต้องแจ้งมายัง BIG ภาย 7 วันทำการ โดยมีเงื่อนไขว่า สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

 • • สินค้าหมดอายุ หมายถึง สินค้าเลยกำหนดวันหมดอายุ โดยมีเงื่อนไขว่า สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

 • หลักฐานการที่ต้องใช้ประกอบ:

 • • แบบฟอร์มเคลมสินค้า (ดาวน์โหลด)

 • • ใบกำกับราคาสินค้า/ใบเสร็จ/ใบแสดงราคาสินค้า

 • • รูปภาพพัสดุที่เสียหาย รวมถึงบรรจุภัณฑ์และลักษณะการบรรจุหีบห่อ

7. การประกันสินค้า

• การรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ขายสินค้าแต่ละราย

8. การปฏิเสธการเรียกร้องประกันความเสียหายของสินค้า

 • • เหตุนอกเหนือจากการควบคุมของ BIG

 • - การกระทำใดๆก็ตามของบุคคลที่ไม่ได้เป็นพนักงานของ BIG หรือไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาจ้างของ BIG เช่น ผู้ส่งพัสดุ ผู้รับพัสดุ (ที่ระบุชื่อในใบตราส่ง) บุคคลอื่นๆ และเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น

 • - เหตุสุดวิสัย เช่นสงคราม (ทั้งมีและไม่มีการประกาศ) การรัฐประหาร การก่อการร้าย การวางระเบิด การใช้อาวุทสงคราม และการประท้วง เป็นต้น

 • • บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในการบรรจุหีบห่อ

9. เมื่อทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ จะได้รับเงินคืนเมื่อใด?

• ระยะเวลาการคืนเงิน 7-14 วันทำการ นับจากผู้ซื้อแจ้งเรื่องการคืนเงิน

10. สิทธิ์ของผู้ขาย

 • • หากผู้ขายไม่ตอบกลับภายใน 3 วันทําการ ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าไปยังผู้ขาย และ bigthailand จะดําเนินการการประเมินคําร้องของผู้ซื้อโดยไม่บอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก

 • • หากผู้ขายยอมรับคําร้อง ผู้ซื้อต้องคืนสินค้าไปยังผู้ขายภายใน 7 วันทําการ

 • • เมื่อผู้ขายได้ยืนยันการรับสินค้า bigthailand จึงจะดําเนินการคืนเงินผู้ซื้อ (กรุณาศีกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการดําเนินการคืนสินค้า)

 • 1. ผู้ขายจะต้องยืนยันการตรวจรับสินค้าให้เสร็จภายใน 3 วันทําการ หลังจากที่วันที่ได้รับสินค้าคืน

 • 2. ผู้ขายมีสิทธิยื่นข้อพิพาทหากสภาพสินค้าที่ส่งคืนไม่อยู่ในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง

 • • หากผู้ขายปฏิเสธคําร้อง ผู้ซื้อต้องทําการขอเปิดข้อพิพาทภายใน 5 วันทําการ โดย bigthailand จะเป็นตัวกลางในการตัดสินข้อพิพาท

11. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ bigthailand ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • • อีเมล์ : cs@bigthailand.com

 • • Line@ : @bigthailand

 • • โทร : 02-821-6868

 • • เวลาทําการ : วันจันทร์ - อาทิตย์ 07.00 น. - 23.00 น.

 • *หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้าชํารุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อ bigthailand ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชํารุดหรือเสียหาย เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า เป็นต้น