coverImg-วิธีเลือกยางเรเดียลและยางผ้าใบให้คุ้มค่า

นอกจากการเลือกชนิดของยางแล้ว การเลือกยางรถยนต์จะต้องเลือกให้มีความคุ้มค่า โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้