coverImg-สาเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงงาน

ในการออกไปทำงานในแต่ละวันของมนุษย์เรา ไม่ว่าจะทำงานอะไร ย่อมต้องเผชิญกับความอันตราย และความเสี่ยงต่อชีวิต