coverImg-เลือกซื้อยางรถไถอย่างไร ให้คุ้มค่าต่อการใช้งาน

ในการที่จะซื้อยางรถไถนั้นต้องคำนึงถึงอะไรบ้างให้คุ้มค่าต่อการใช้งาน