coverImg-แบ่งปัน 3 วิธีในการแก้ไขปัญหาแบตเตอรี่รถยนต์หมดกลางทาง

แบตเตอรี่รถยนต์หมดกลางทางต้องทำอย่างไร เรามีวิธีเช็กอาการรถแบตหมด และวิธีสตาร์ทรถแบตหมด เพื่อให้รถยนต์กลับมาใช้งานได้ก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่มาบอกกัน