ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

ขาย ยกลัง ( 1 ลัง มี 4แกลอนๆละ 5ลิตร)
GL-5 เป็น น้ำมันเกียร์ยำนยนต์คุณภำพสูง ผลิตจำกน ้ำมันหล่อลื่นพื้ นฐำนคุณภำพสูง และสำรเพิ่มคุณภำพ EP
คุณภำพสูง ให้กำรปกป้องระบบเกียร์ยอดเยี่ยม โดยเฉพำะเฟืองท้ำยประเภทไฮปอยด์ (hypoid) ทนควำมร้อนสูง
และให้อำยุกำรใช้งำนยำวนำน เหมำะส ำหรับระบบเกียร์ธรรมดำและเฟืองท้ำย ของรถยนต์และรถบรรทุก
• มีคุณสมบัติต้านทานการรวมตวักบั น้า และออกซิเจนสูง
• ต่อต้านการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม
• มีความคงตัวดีเป็ นพิเศษ สามารถหล่อลื่นได้ดีในทุกสภาพอากาศ
• ผสมสารต้านทานแรงกด (EP) ช่วยป้องกันการสึกหรอได้ดีในทุกสภาวะการทาน
[ 1 ลัง = 4 แกลลอน] แกลลอน 5L
API GL-5
• MIL-L-2105D

ชื่อสินค้า : น้ำมันเกียร์ ธรรมดา PTT ปตท เกียร์ GL-5 SAE 90 และ 140 ขนาด 5 ลิตร [ 1 ลัง = 4 แกลลอน] 1 ลัง SAE 90

แบรนด์ : PTT LUBRICANTS

ขนาดผลิตภัณฑ์ : 60 x 50 x 50 cm

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ : - kg

ขนาดสินค้า : -

ประเภท

ชื่อแบรนด์

รหัส Sku Number

รหัสสินค้า

ประเทศที่ผลิตสินค้า

1030

PTT LUBRICANTS

10007380

17194

-

ขนาด 50.00cm L x 60.00cm W
ความสูง(หนา) 50.00cm
น้ำหนักโดยรวม 20.00kg

น้ำมันเกียร์ ธรรมดา PTT ปตท เกียร์ GL-5 SAE 90 และ 140 ขนาด 5 ลิตร [ 1 ลัง = 4 แกลลอน] 1 ลัง SAE 90

ขายโดย AMS Shop
ขายแล้ว 37

ราคาต่อ ลัง

2,100.00
logo-avaliable-tax-invoice
logo-avaliable-tax-invoice

เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ

จำนวนสินค้าที่ต้องการ

มีสินค้าทั้งหมด 89 ลัง
ตรวจสอบค่าจัดส่ง

ช้อปเพิ่มอีก ฿10,000.00 จึงจะสามารถผ่อนชำระได้

เลือกซื้อสินค้าต่อ

ผ่อน 0% สูงสุด 4 เดือน

สำหรับการสั่งซื้อขั้นต่ำ ฿10,000